VDOB-logo

Nieuwsarchief

16-10-2022 - Paddenstoelenexcursie

De excursie onder leiding van Christiane Baethcke was met dertig deelnemers zeer geslaagd. We overwegen volgend jaar een tweede paddenstoelenexcursie op de agenda te zetten.
De fotocollage is van Harry den Hartog

excursie

05-05-2022 - Luchtmenginstallatie in Nieuwe Meer verbeterd

Na de blauwalg overlast van vorig jaar heeft Rijnland onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak. Verschillende mogelijkheden zijn bekeken en geanalyseerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ondiepere zones langs de oever onvoldoende worden gemengd door de nieuwe installatie. In de diepere gedeeltes werd nauwelijks blauwalg aangetroffen, waaruit blijkt dat hier de menging voldoende was om vorming van drijflagen te voorkomen. Om de menging in de ondiepere zone te verbeteren zal het huidige systeem worden uitgebreid met een extra streng. De werkzaamheden op het water worden de komende weken uitgevoerd. De capaciteit van de compressor aan het Jaagpad (oostelijk deel) is aanzienlijk verhoogd. De compressor aan de Oude Haagseweg (westelijk deel) wordt half april uitgebreid. Met deze uitbreiding werkt de installatie krachtiger dan vorig jaar. Tezamen met de extra steng wordt hiermee de menging sterk verbeterd. Op basis van de ervaringen van komende zomer zal worden gekeken of verdere aanpassingen nodig zijn.

Luchtmenginstallatie

01-05-2022 - Veerdienst Nieuwe Meer vaart op halve kracht

Sinds de start van de zomerdienstregeling van de veerdienst Nieuwe Meer, de populaire pont naar het Amsterdamse Bos, zijn de afvaarten gehalveerd; er wordt alleen op zondag gevaren. Probleem is dat de gemeente Amsterdam op zoek is naar financiering van de veerdienst. Deze veerdienst wordt voor de helft (van in totaal €40.000) gefinancierd door het Amsterdamse Bos en werd voor de ander helft gefinancierd uit de ontwikkelstrategie De Oeverlanden. Omdat die strategie is geaccordeerd door de gemeenteraad, moet er een nieuwe financiering worden gevonden en de gemeente heeft verzuimd dat tijdig te regelen. In bijgaand artikel uit het dagblad Het Parool van 21 april 2022 wordt het uitgebreid uitgelegd. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar de wethouders Egbert de Vries en Marieke van Doorninck en naar het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, waarin we ernstig bezwaar hebben aangetekend tegen de trage gang van zaken, waardoor de gewenste continuïteit van de veerdienst in gevaar komt. In de ontwikkelstrategie wordt het belang van de verbindingen over het nieuwe Meer onderstreept en wordt zelfs voorgesteld die te verruimen. Tegelijkertijd wordt een bestaande verbinding om zeep geholpen als er niet snel een oplossing voor de subsidie wordt gevonden. Een onacceptabele gang van zaken!

helena

23-02-2022 - Beheergroep werkt aan herstel van de stormschade

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

19-02-2022 - Stormschade

De storm Eunice van vrijdag heeft de Oeverlanden behoorlijk geraakt. Fietspaden en wandelpaden zijn geblokkeerd. De Schotse Hooglanders blijven even stoïcijns dooreten. Bijgaand wat foto's van omgevallen en afgebroken bomen. Natuurlijk levert dood hout een bijdrage aan de biodiversiteit, maar het was beter geweest als de Gemeente meer onderhoud aan de wat zwakkere bomen had gepleegd door bij te snoeien. Dan waren er minder bomen, vooral aan het jaagpad, omgewaaid. De loods op het depot is ook geraakt, daar is een dakplaat weggewaaid.

Wel nog een waarschuwing. Er zijn nu in het gebied de nodige bomen met een twijfelachtige stabiliteit. Pas dus op als u in de Oeverlanden zelf gaat kijken.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ingang-Huis-te-Vraag

16-02-2022 - Huis te Vraag blijft behouden!

De plannen in de projectnota Schinkelkwartier zijn gewijzigd, geen doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden door Huis te Vraag. Huis te Vraag blijft doodgewoon hoe het is. De groene parel is duurzaam gered van het stedelijk geweld. Huis te Vraag blijft een oase van rust en wordt gerespecteerd als gemeentelijk en cultuurhistorisch monument als onderdeel van de hoofdgroenstructuur. De omsloten graftuin zal haar eigen gebruiksregels, openingstijden en onderhoud behouden opdat de rust en het groen beschermd blijven.

'Met de komst van veel nieuwe inwoners is het van belang om plekken van reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden en beschermd; Huis te Vraag is zo’n plek van rust', is te lezen in de nota van beantwoording waar Huis te Vraag een aparte paragraaf kreeg vanwege de vele inspraakreacties.

Huis te Vraag is te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur en tijdens de winter tot 16.00 uur.

15-02-2022 - Hoofdgroenstructuur

Het concept-beleidskader Hoofdgroenstructuur heeft van 20 december 2021 t/m 13 februari 2022 ter inzage gelegen om belanghebbenden de gelegenheid te bieden hun mening er over te geven.

De vereniging vond het erg zinvol inhoudelijk op dit kader Hoofdgroenstructuur te reageren daar er enkele punten in stonden die ons zorgen baarden. Vergelijking met de 'Ontwikkelstrategie landschapspark De Oeverlanden' en de 'Omgevingsvisie 2050' maakte bijvoorbeeld duidelijk dat in de Hoofdgroenstructuur mogelijke inbreuken op de Oeverlanden verder gingen. Zo behoort bijvoorbeeld de aanleg van een klein sportpark nog steeds tot de mogelijkheden terwijl dat in de ontwikkelstrategie is uitgesloten. De vereniging heeft dan ook verzocht de beleidskader Hoofdgroenstructuur op dit punt aan te passen aan de in november 2021 door de gemeenteraad aangenomen Ontwikkelstrategie. De volledige tekst van de zienswijze van de vereniging kunt u terugvinden op de website.

Hoofdgroenstructuur

14-02-2022 - Lancering Voedselpark Amsterdam in Lutkemeerpolder

De actiegroep behoud Lutkemeerpolder is een fondsenwervingscampagne begonnen om het land terug te kopen van de stad en een commons te creëren waarin lokaal voedsel, onderwijs, de gemeenschap en de bescherming van de biodiversiteit centraal staan! De kansen op succes is een stuk groter geworden, nu Albert Heijn heeft afgezien van de bouw van een distributiecentrum in de polder. De Lutkemeerpolder waar Voedselpark Amsterdam moet komen, staat nu niet te koop. De grond is eigendom van de gemeente Amsterdam in een ingewikkelde BV constructie. Hoe dan ook, de gemeente kàn beslissen om de huidige koers te wijzigen. Er is een schrijven naar de gemeente gegaan: omarm deze mooie kans en laten we in gesprek gaan hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Recent heeft ook de de burgercoöperatie Land van Ons zich gevoegd bij de campagne tot behoud van de Lutkemeerpolder. Land van Ons zet zich in voor herstel van de biodiversiteit en het landschap.

Er kan worden gedoneerd met de mogelijk dat het geld wordt teruggestort als het plan niet doorgaat, dan wel dat het bedrag pas wordt afgeschreven van uw rekening als het plan wél doorgaat. Onze vereniging steunt de actie omdat ook wij het belangrijk vinden dat de polder als groene oase behouden moet blijven.

Nadere informatie over de campagne is te vinden op www.voedselparkamsterdam.nl
www.behoudlutkemeer.nl
www.landvanons.nl

Lutkemeerpolder

17-01-2022 - De Biodiversiteitslijsten zijn nu actueel

De vereniging heeft als één van de doelstellingen om de Oeverlanden te inventariseren op dieren- en plantenleven. Onderzoek naar dit leven is in de afgelopen decennia door vele vrijwilligers uitgevoerd. Wij verzamelen graag deze kennis om te zien hoe waardevol dit gebied is en hoe het gebied zich ontwikkelt.

Hoewel de afgelopen jaren veel nieuwe soorten zijn waargenomen, waren onze lijsten op de webpagina Biodiversiteit niet bijgewerkt. De afgelopen maand is er hard gewerkt om alle lijsten te actualiseren. De lijsten geven nu de actuele stand weer.

Onze kennis is gegroeid tot ongeveer 3.400 soorten planten en dieren. Wij dagen u uit om één of meer "nieuwe soorten" voor de Oeverlanden te vinden. Deze kunt u insturen per mail naar inventarisatie@oeverlanden.nl, liefst voorzien van een foto en vermelding van de plek waar de soort is gezien. Ook kunt u soorten op www.waarneming.nl invoeren.

kevers

29-12-2021 - De Raad van State maakt brandhout van onze bezwaren tegen boskap

De gemeente Amsterdam heeft op juridisch correcte wijze zichzelf een vergunning verleend om twee bosjes te kappen, ondanks dat deze bosjes een bestemming hebben als natuur en recreatie. Dat is het oordeel van de Raad van Staten, die daarmee het laatste woord heeft in kwesties tussen de overheid en burger, in haar uitspraak over ons hoger beroep tegen het verlenen van de kapvergunnung. De vereniging heeft in haar verleden vaker de juridische weg bewandeld om milieumisstanden aan te pakken, onze actie tegen de dumping van giftige grachtenbagger en ander afval in het Nieuwe Meer in 1984 en de lozing van warmte ten behoeve van koudewinning in 2015.

Onze juridische actie is nu dan wel zonder succes gebleven, daarnaast is de maatschappelijke meningsvorming belangrijk. Informeel heeft de gemeente bij monde van haar vertegenwoordigers in de rechtbank en bij de Raad van State toegezegd dat van kaalkap slechts sprake zal zijn wanneer onomstotelijk vaststaat dat de bosjes ook echt benut gaan worden als parkeer- of opslagterrein ten behoeve van werkzaamheden voor het Zuidasdok en de bruggen over de Schinkel.

Over het project Zuidasdok als zodanig hebben we ons niet inhoudelijk uitgelaten tijdens de rechtsgang, maar op de achtergrond speelt dit natuurlijk wel. Zitten we in het huidige tijdsgewricht nu echt te wachten op dit geldverslindende megaproject met beperkt maatschappelijk nut maar met een grote CO2- en stikstofafdruk? Het enige zinvolle en toekomstbestendige onderdeel van het project is de fietsbrug aan de zuidzijde van de A10 over de Schinkel.

We zullen blijven strijden voor alternatieve werkterreinen en hiermee onze bestuurders en gemeenteraad, de huidige en de nieuwe na 16 maart, benaderen. Het lijkt niet meer acceptabel om waardevolle bosjes in een verstedelijkt gebied zomaar op te offeren voor parkeren en/of opslag. Dat daar na einde project een aantal nieuwe boompjes geplant zullen worden compenseert niet de natuurwaarden die door de voorgenomen kap verloren dreigt te gaan.

We hebben overigens nog steeds niet alle toegezegde rijksdocumenten ontvangen naar aanleiding van ons Wob-verzoek. De rijksoverheid is uiterst nalatig met betrekking tot hun toezeggingen. Als burger ben je in de praktijk machteloos.

16-09-2021 - De Toekomstbrigade

Onder de naam De Toekomstbrigade zijn gebruikers en bewoners van de Oeverlanden enkele weken terug uitgenodigd om mee te denken over knelpunten die zich kunnen voordoen bij de uitwerking van de plannen beschreven in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden. Of zoals de organisatie het schreef: 'de Toekomstbrigade is een fijne en snelle manier om met een groep betrokken partijen te komen tot een gedeelde droom, de belangrijkste obstakels en vooral veel......heel veel mooie ideeën!'

Na inventarisatie van de obstakels werd daaruit een drietal onderwerpen gekozen waarover de gebruikers verdeeld over drie groepen hun oplossingsvoorstellen naar voren konden brengen. Het drietal onderwerpen waarvoor werd gekozen waren: De stedelijke druk neem toe en staat op gespannen voet met rust en luwte van De Oeverlanden; De routes vanuit de stad werken niet uitnodigend en maken dat De Oeverlanden onvoldoende worden gevonden door bewoners en als laatste onderwerp Onverantwoordelijke (nieuwe) gebruikers van de Oeverlanden hebben een negatief effect op het gebied. Uit de uiteindelijke negen oplossingsrichtingen werden daarna de drie meest aansprekende oplossingen als winnaars gekozen. Het vraagt teveel papier om de resultaten hier te publiceren. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen.

16-09-2021 - De Bank van Bas van Wijk

Op de pier is begin augustus een bank geplaatst als eerbetoon aan de vorig jaar vermoordde Bas van Wijk. Aan het initiatief van de heer Banshi van restaurant Aquarius hebben we graag medewerking verleend om de herinnering aan deze tragedie een blijvende plek in de Oeverlanden te geven. Een plek van herinnering met een mooi uitzicht op het water.

Ecokathedralen

21-11-2021 - Lezing Stichting Tijd over Ecokathedralen

Ecokathedralen zijn plekken waar generatieve processen aan de gang zijn. Om dit langdurige proces, dat tientallen generaties duurt, doorgang te laten gaan heeft Le Roy in 2001 samen met zijn vrouw Inge Le Roy de Stichting TIJD opgericht. Deze stichting is opgericht om er voor te zorgen dat de huidige ecokathedralen zich blijven ontwikkelen en om nieuwe ecokathedrale processen te starten in andere steden. Daarnaast is het een kenniscentrum voor het onderzoek naar het toepassen van lange termijndenken (ook wel kathedraaldenken genoemd) op velerlei gebied zoals politiek, gezondheid, duurzaamheid, psychologie en kunst.

Spreker is bouwmeester Peter Wouda die heeft heeft samengewerkt met de bedenker van ecokathedralen, de ecotect Louis Le Roy (Amsterdam 1924 – Oranjewoud 2012) in zijn ecokathedraal in Mildam, en is later door Le Roy tot bouwmeester benoemd in de Le Roy tuin in Heerenveen, die ook als ecokathedraal in ontwikkeling is.

Datum: Zondag 21 november van 14.30 - 16:00

Huis te vraag, Rijnsburgstraat 51 te Amsterdam.

www.stichtingtijd.nl / www.ecokathedraal.nl en www.leroytuin.nl

Nadere info: www.huistevraag.nl/events/lezing-stichting-tijd.

06-11-2021 - landelijke Natuurwerkdag 2021

Zaterdag, 6 november werd weer de landelijke Natuurwerkdag, een initiatief van de gezamenlijke provinciale landschapsorganisaties, gehouden. We konden in de Oeverlanden 20 deelnemers verwelkomen, meer dan we hadden verwacht. Een groot succes! Er werd gewerkt aan het hooien, aan het vrijmaken van de begroeiing voor een natuurbelevingspadpad en aan het verwijderen van een omgevallen boom in het Jaagpadbos. Het was helaas een wat grijze dag, maar het bleef wel droog, zodat buiten de lunch, bestaande uit soep en broodjes, kon worden genuttigd.
Bijgaande foto's geven een goed beeld van het harde werken!
Klik hier voor een fotocollage.

Natuurwerkdag
blauwalg

02-11-2021 - Overlast van blauwalg

Na de blauwalgoverlast van afgelopen zomer heeft Rijnland laten onderzoeken waardoor deze ontstond. Uit de eerste resultaten blijkt dat de blauwalgen met name in de zone langs de oevers ontstaan. Door de windwerking zijn deze langs de noordelijke oever getransporteerd en zorgde voor drijflagen bij met name het Onklaar Anker en de woonboothavens aan (noord)oostzijde van de Nieuwe Meer.

Verder van de kant was er nauwelijks blauwalg aanwezig. De meetresultaten weken hier niet af van voorgaande jaren. Hier was de menging van het water voldoende om groei van blauwalg te voorkomen. De diepteligging van de beluchters (15m onder het wateroppervlak) was hier dus voldoende voor een goede menging. Helaas was de reikwijdte van de beluchters onvoldoende om ook de oeverzone volledig mee te mengen.

Als meest aannemelijke oorzaak komt naar voren dat gedurende de zomer de installatie niet optimaal heeft gewerkt. Zoals eerder gemeld hebben we problemen gehad met de afstemming tussen de bestaande compressoren en de nieuwe leidingen/beluchters in het water en door lekkages in het systeem. Niet alle beluchters werkten of werkten minder goed, waardoor het mengpatroon veel minder krachtig was. De verwachting is dat we met een grotere compressor-capaciteit (grote dan afgelopen zomer incl. ingezette extra capaciteit) ook de oeverzone voldoende kunnen mengen. De komende winterperiode gaan we dit testen. Met deze aanpassing rekenen wij op een blauwalg-vrij zwemseizoen 2022.

Rijnland, gemeente en Vattenfall hebben bijgevoegde persbericht (zie hieronder) verstuurd en de gemaakte filmpjes zijn online gezet en verspreid via de social media. Via https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/de-nieuwe-meer/zijn deze te bekijken. Achtergrond en werking van het systeem worden hierin kort toegelicht.

lezing verzilting

24-10-2021 - Lezing Verzilting: kans of bedreiging?

Op zondag 24 oktober houdt Henk Nijenhuis een lezing over de verzilting in Haarlemmermeer. Het water in de sloten van Haarlemmermeer wordt steeds zouter. Waar komt dat vandaan? Wat kun je er tegen doen? Of misschien wel: hoe leer je er mee omgaan? En misschien wel van te profiteren?

Henk Nijenhuis is de voormalig polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer. Met zijn verhaal wil Henk Nijenhuis laten zien hoe wij ons in Haarlemmermeer moeten voorbereiden op een andere toekomst.

De lezing begint om 14.30 uur in bezoekerscentrum De Kijkdoos in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. De toegang is gratis. Aanmelden voor de lezing is verplicht in verband met de Coronaregels.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 oktober 2021 via mail secretaris@deheimanshof.nl of bij Betty Keizer, app/telefoon 06 44050397.

veldhommel

12-10-2021 - Webinar Bijen in 38 Amsterdamse groengebieden

Op 12 oktober om 19.30 uur organiseert GroeneBuurten een online lezing over wilde bijen in Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden.

Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten vertelt over het onderzoek dat hij in opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft gedaan naar de bijenfauna in 38 Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden. Ook de Oeverlanden waren onderdeel van dit onderzoek. Wat hebben zij daar aangetroffen? Wat zijn belangrijke plekjes voor bijen in de stad en wat kunnen Amsterdammers nog meer doen?

De lezing is terug te zien op: www.youtube.com/watch?v=KJSI4opU_ug.

Meer informatie: webinar-bijen-in-38-amsterdamse-groengebieden

16-09-2021 - Hoger beroep Raad van State en ons Wob-verzoek

De Raad van State heeft de datum voor de zitting van ons hoger beroep tegen het verlenen van het verlenen van kapvergunningen Jaagpad en Oude Haagseweg bepaald: 24 september. We hebben een reactie ingediend op het verweerschrift van het College van Amsterdam, opgesteld door de landsadvocaat Pels Rijcken. We konden gebruik maken van aanvullende informatie die we van het projectbureau Zuidasdok hadden ontvangen naar aanleiding van ons aanvullend Wob-verzoek. Nog steeds werd de meeste tekst weggelakt. Ook van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hadden we informatie opgevraagd, maar die hebben we niet ontvangen. Argument: we zijn op vakantie... We hebben in onze aanvullende reactie betoogd dat daarmee de overheid het verdrag van Aarhus uit 1998 negeert waarin wordt vastgelegd dat de overheid adequaat informatie moet verstrekken in milieuzaken (Dank voor de tip hiervoor van een van onze leden!). Onze reactie is in te zien op onze nieuwe website die binnen een week online zal zijn:
Reactie Bestuur VDOB.

12-05-2021 - In memoriam Rein Cremer

Rein was een van de eerste beheervrijwilligers in de Oeverlanden. Ruim 30 jaar heeft hij met veel plezier en kundigheid gewerkt in het unieke natuurgebied aan het Nieuwe Meer in Amsterdam. Vele vrijwilligers heeft hij opgeleid om dit natuurgebied met veel liefde te onderhouden. Daarnaast leidde hij meerdere excursies voor de leden van de vereniging De Oeverlanden Blijven!. Zo was er in het begin van het jaar de sporenexcursie als er sneeuw lag en in mei de nachtegalenexcursie. Ook ging Rein met een aantal leden op de landelijke natuurwerkdag het gebied in om ze te begeleiden tijdens hun werkzaamheden. Hij schreef jaarlijks een verslag voor de leden over de werkzaamheden in het gebied. Deze verslagen werden door vele leden met veel plezier gelezen want Rein maakte er altijd een zeer boeiend verhaal van. Groot was de schok toen Rein meldde dat hij ernstig ziek was. Aanvankelijk was er de hoop dat de behandeling aan zou slaan, maar een aantal weken geleden vertelde hij dat hij was uitbehandeld.

De beheervrijwilligers kwamen op het goede idee om Rein nog een keer rond te rijden in de Oeverlanden. Hij heeft daar zeker van genoten.
Wij zullen zijn kennis en kunde ontzettend gaan missen en wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bestuur, beheervrijwilligers en leden van vereniging De Oeverlanden Blijven!

13-03-2020 - Wilde bijen in Amsterdam

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde bijen in parken in Amsterdam.
De Oeverlanden blijken de meeste soorten wilde bijen te huisvesten, wat de kwaliteit van ons gebied nog maar eens accentueert en een groot compliment voor het beheer dat de vereniging al decennia voert met hulp van vele vrijwilligers.

Open het rapport->

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid