De Amsterdamse oeverlanden
bezoek ons ook op facebook
        logo   Welkom op de website van vereniging 
Eerstvolgende excursie
Zondag 19 september

Volgende Excursie

Rondje Nieuwe Meer
(11.00 - 15.00 u)

Kijk onder het tabblad 'Excursies' voor meer informatie.

In memoriam Rein Cremer

rein Rein was een van de eerste beheervrijwilligers in de Oeverlanden. Ruim 30 jaar heeft hij met veel plezier en kundigheid gewerkt in het unieke natuurgebied aan het Nieuwe Meer in Amsterdam. Vele vrijwilligers heeft hij opgeleid om dit natuurgebied met veel liefde te onderhouden. Daarnaast leidde hij meerdere excursies voor de leden van de vereniging De Oeverlanden Blijven!. Zo was er in het begin van het jaar de sporenexcursie als er sneeuw lag en in mei de nachtegalenexcursie. Ook ging Rein met een aantal leden op de landelijke natuurwerkdag het gebied in om ze te begeleiden tijdens hun werkzaamheden. Hij schreef jaarlijks een verslag voor de leden over de werkzaamheden in het gebied. Deze verslagen werden door vele leden met veel plezier gelezen want Rein maakte er altijd een zeer boeiend verhaal van. Groot was de schok toen Rein meldde dat hij ernstig ziek was. Aanvankelijk was er de hoop dat de behandeling aan zou slaan, maar een aantal weken geleden vertelde hij dat hij was uitbehandeld.
De beheervrijwilligers kwamen op het goede idee om Rein nog een keer rond te rijden in de Oeverlanden. Hij heeft daar zeker van genoten.
Eind vorige week kwam het verdrietige bericht dat Rein donderdag toch nog onverwacht in zijn slaap is overleden.
Wij zullen zijn kennis en kunde ontzettend gaan missen en wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bestuur, beheervrijwilligers en leden van vereniging De Oeverlanden Blijven!

Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van stadsdeel Nieuw West in 2020 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden in de Oeverlanden en omgeving. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport dat u kunt inzien.
Duidelijk aangegeven zijn de plekken met hoge natuurwaarden waarmee in de plannen voor de ontwikkel strategie rekening mee moet worden gehouden. De conclusies en bevindingen van het onderzoek stroken met wat we als vereniging al wisten, dat de Oeverlanden belangrijk zijn voor mens, dier en plant en dat de aanwezige waarden behouden moeten blijven in een steeds drukker wordende stad. Met het daarop afgestemde beheer en inrichting is dat ook te realiseren.

Het rapport deze link te downloaden.

Verslag van de Elektronische ALV

Door de coronacrisis hebben we dit jaar de ledenvergadering elektronisch gehouden. Hieronder kunt u het verslag lezen.

Open het verslag->

Wilde bijen in Amsterdam

wapenbord

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde bijen in parken in Amsterdam.
De Oeverlanden blijken de meeste soorten wilde bijen te huisvesten, wat de kwaliteit van ons gebied nog maar eens accentueert en een groot compliment voor het beheer dat de vereniging al decennia voert met hulp van vele vrijwilligers.

Open het rapport->

Nature Today

De mooie vormgegeven website Nature Today geeft actueel nieuws over de natuur in ons land.
Ze geven ook een nieuwsbrief uit. Via de link op onderstaand plaatje kom je op de website.
Nature Today

Kerkuil op het depot

Kerkuil

In de opslagloods op het depot bevindt zich al een jaren een uilennestkast. Een paar weken geleden hebben medewerkers gezien dat de kast weer bewoond is.
De werkgroep kerkuilen gaat de kast de komende maanden monitoren.

Bereikbaarheid

Er is een nieuwe beschrijving beschikbaar over de bereikbaarheid van de Oeverlanden en het leslokaal 'De Waterkant' op het depot van de Oeverlanden, Anton Schleperspad 1.
De bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer of te voet kunt u hier vinden:
==> Routebeschrijving.

Ontwikkelstrategie De Oeverlanden

De gemeente Amsterdam heeft de 'Concept ontwikkelstrategie De Oeverlanden' opgesteld. De gemeente zegt hierover: "In de concept Ontwikkelstrategie staat hoe het er in 2040 uit kan komen te zien. De gemeente Amsterdam wil de komende jaren samen de belangrijkste betrokkenen uit het gebied en met andere Amsterdammers een plan maken voor De Oeverlanden. Zodat het een authentiek, groen en afwisselend landschapspark wordt met ruimte voor natuur én voor bezoekers." Bij het tot stand komen van de deze ontwikkelstrategie is het bestuur van onze vereniging betrokken geweest en hebben we getracht onze visie over hoe het gebied in de toekomst zich zou moeten ontwikkelen en hoe het moet worden beheerd, zoveel mogelijk in de ontwikkelstrategie opgenomen te krijgen. In een brief van het bestuur zijn alle leden geïnformeerd over de gang van zaken en onze inbreng, waar die succesvol en waar die minder succesvol was. De brief vindt u hier: "Brief aan de leden."
Hieronder treft u de documenten en de links aan die betrekking hebben op de ontwikkelstrategie.

Nadere gronden van hoger beroep

De vereniging heeft samen met Tuinpark Ons Buiten in 2018 bezwaar aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen bij het Jaagpad en de Oude Haagseweg voor werkterreinen voor het project Zuidasdok. Onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en ook ons beroep bij de rechtbank Amsterdam is ongegrond verklaard. De noodzaak van de werkterreinen is door de herijking van het project Zuidasdok uiterst discutabel; om die reden hebben we besloten om bij de Raad van State tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Inmiddels hebben we ook een Wob-verzoek ingediend om informatie ter ondersteuning van ons hoger beroep te verkrijgen.

We willen graag bij de verdere procedure om de kapvergunning te vernietigen, extra hulp van leden met kennis van het bestuursrecht om ons te ondersteunen of mee te lezen. U kunt zich daarvoor aanmelden: bestuur@oeverlanden.nl.

Onze nadere gronden van hoger beroep en de reactie van de gemeente zijn via bijgaande links te lezen: Nadere gronden en Reactie gemeente.

Oproep betalen contributie 2021

Alle leden hebben in de afgelopen periode een brief ontvangen met een oproep de contributie voor 2021 te betalen. Veel leden hebben daar inmiddels gehoor aangegeven maar er zijn ook nog veel leden die nog hun bijdrage betalen.

We roepen iedereen op om de contributie te betalen op rekeningnummer NL47 INGB 0004 0688 09 t.n.v. De Oeverlanden Blijven. Graag bij uw betaling vermelden: Contributie 2021 plus de vermelding van uw lidnummer, vermeld in de brief of uw postcode. De minimumcontributie is nog steeds €12,50. Meer dan het minimum betalen mag natuurlijk ook. Uw steun blijft hard nodig voor De Oeverlanden!

De contributiebrief met alle detailinformatie vindt u hier

Jaarbrief 2021

Het jaar 2021 is een eindje op weg, de natuur in De Oeverlanden toont nu haar lentepracht. De bomen laten een zweem zien van lichtgroene bladeren. De natuur wordt actief, een goed moment om u te informeren over zaken die in dit komende jaar gaan spelen in de Oeverlanden en in onze vereniging.

De belangrijkste zaken die gaan spelen, waaronder de planning van de Algemene Ledenvergadering worden in de brief beschreven.
Open de jaarbrief.

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2015 is de vereniging een ANBI
Wilt u de contributie als een jaarlijkse gift minimaal vijf jaar achtereen doen, dan kunt u dit bij de aangifte als belastingaftrek opvoeren zonder drempel omdat de vereniging de ANBI status heeft. Uw nettobijdrage aan de vereniging kan gelijk blijven terwijl de vereniging meer inkomsten krijgt. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging. Een vooraf ingevuld formulier hiervoor 'overeenkomst periodieke schenking', kunnen wij u toesturen. Na uw ondertekening krijgt u een kopie met het RSIN-nummer en transactienummer; die moet u beiden opgeven bij uw belastingaangifte. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u voor de formulieren en een toelichting een mail sturen aan:
penningmeester@oeverlanden.nl

Website Sloten/Oud Osdorp

Voor buurtbewoners van De Oeverlanden bevat de website van Sloten-Oud Osdorp veek interessante informatie: www.slotenoudosdorp.nl..

Op deze website staat informatie over de dorpen Sloten en Oud Osdorp in het landelijke gebied van Amsterdam Nieuw-West. In deze omgeving gebeurt van alles en is veel te zien en te beleven.

Deze website fungeert enerzijds als platform voor de organisaties die hier actief zijn. Anderzijds is hier informatie over de vele activiteiten die hier plaatsvinden en over actuele ontwikkelingen in deze omgeving. Tot slot biedt deze website veel ruimte aan de rijke (recente) geschiedenis van Sloten en Oud Osdorp.

Facebookfacebook

De vereniging is nu ook op Facebook vertegenwoordigd.
Regelmatig plaatsen we hier foto's en nieuwe activiteiten.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

De vereniging "De Oeverlanden Blijven!" zoekt nieuwe bestuursleden. De ontwikkelingen van De Oeverlanden vraagt veel extra inzet van het bestuur en dat vraagt extra menskracht. We doen hierbij een oproep te overwegen om tot het bestuur toe te treden. In een persoonlijk gesprek kunnen we je hier alles over vertellen.

De belangrijkste bestuurstaak is te zorgen dat onze vereniging goed functioneert. Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur een aantal kerntaken verdeeld onder de verschillende bestuursleden. Op dit moment is er vooral voor communicatie, secretariaat en PR versterking nodig.

Het bestuur vergadert 1x per 6 weken. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.

De bestuursleden houden zich verder bezig met het organiseren van de excursies, het doen van onderzoek naar flora en fauna in de Oeverlanden, het verzorgen van ons blad Oever en de kalender en het contact met de beheervrijwilligers.

Wil je je nuttig maken voor het behoud van De Oeverlanden en wil je een nieuwe uitdaging neem dan contact op met Liesbeth Stricker.

Artikel van Jac P. Thijsse

Reeds in 1923 beschreef Jac P. Thijsse het Nieuwe Meer en de Noordelijke oeverlanden.
Lees hier het artikel.

Aanmelden als nieuw lid

Door lid te worden help u actief mee de doelstellingen en activiteiten van de vereniging te realiseren.
De minimumcontributie is €12,50.
U kunt hiervoor dit aanmeldformulier invullen of een e-mail sturen naar ledenadministratie@oeverlanden.nl.

Onze doelstellingen en activiteiten kunt u vinden op de webpagina 'INFO'.

Het jubileumboek 'Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden' is gratis voor nieuwe leden. Een prachtige uitgave over de geschiedenis en de soortendiversiteit van de Noordelijke Oeverlanden.

Filmpje vanuit De Oeverlanden

IJsvogel in de Oeverlanden De eerste video van "GroeneBuurten in Beeld" vanuit Park De Oeverlanden in Amsterdam.
Een interview met Gerard Schuitemaker over de ontstaansgeschiedenis van De Oeverlanden, het water, de bomen en de vogels.
Klik hieronder op de link:

Groene buurten in beeld

Nieuwsbrief Oeverlanden

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.
U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen met uw naam en e-mailadres.
Meld u direct aan
Het laatste exemplaar van de nieuwsbrief kunt u hier bekijken..

Waarnemingen.nl

Volg de waarnemingen in de Noordelijke Oeverlanden op waarneming.nl op: waarneming.nl.

IJsvogel in de Oeverlanden

IJsvogel in de Oeverlanden
Jasper Schiphof maakt leuke filmpjes over de natuur rond De Nieuwe Meer. Hier een linkje naar de ijsvogel in de Oeverlanden.
Op de achtergrond is behalve een zwartkopje ook duidelijk een nachtegaal te horen.

Ga naar de vlog van Jasper voor meer leuke filmpjes.

1000 soortendag

Zwartsprietdikkopje.jpg

Een kleine groep waarnemers heeft meer dan 900 soorten waargenomen, zie deze deze link.

Komt u planten of diersoorten tegen in De Oeverlanden? Voer deze dan in op waarneming.nl.

Natuurclub de BioBende

Er is helaas nog geen geschikte begeleider voor de natuurclub gevonden.

Kijk hier voor een foto-impressie.
Wil je lid worden? Stuur een mailtje naar de Biobende.

De Oeverlanden in 49 beelden

Op de website van het Natuur- & Milieuteam Zuid staan 49 foto's van De Noordelijke Oeverlanden.

Ga naar NMT Zuid.

Filmpjes op YouTube

Op Youtube zijn diverse filmpjes te vinden over "De Oeverlanden". Je vindt ze door op onderstaande linkjes te klikken

Met de boswachter door de oeverlanden

Nachtegaal in de oeverlanden

IJsvogel in de oeverlanden

Onderwaterwereld Nieuwe Meer

Duik in de Nieuwe Meer

Schoolklas in de oeverlanden

Uitzicht oeverlanden

Onthulling van het Henk Gerritsenpad

Naar boven       Suggesties? Opmerkingen? Laat het ons weten