VDOB-logo

Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2040

De gemeente Amsterdam heeft de 'Concept ontwikkelstrategie De Oeverlanden' opgesteld. De gemeente zegt hierover: "In de concept Ontwikkelstrategie staat hoe het er in 2040 uit kan komen te zien. De gemeente Amsterdam wil de komende jaren samen de belangrijkste betrokkenen uit het gebied en met andere Amsterdammers een plan maken voor De Oeverlanden. Zodat het een authentiek, groen en afwisselend landschapspark wordt met ruimte voor natuur én voor bezoekers." Bij het tot stand komen van de deze ontwikkelstrategie is het bestuur van onze vereniging betrokken geweest en hebben we getracht onze visie over hoe het gebied in de toekomst zich zou moeten ontwikkelen en hoe het moet worden beheerd, zoveel mogelijk in de ontwikkelstrategie opgenomen te krijgen. In een brief van het bestuur zijn alle leden geïnformeerd over de gang van zaken en onze inbreng, waar die succesvol en waar die minder succesvol was. De brief vindt u hier: "Brief aan de leden."
Hieronder treft u de documenten en de links aan die betrekking hebben op de ontwikkelstrategie.

Omdat we als vereniging direct betrokken waren bij de tot stand komen van de ontwikkelstrategie, is in eerste instantie alleen namens de kerngroep een inspraakreactie opgesteld. Na een succesvol werkbezoek van Egbert de Vries, Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit van Amsterdam en Erik Bobeldijk, Dagelijks bestuur, portefeuillehouder Openbare Ruimte en Groen, stadsdeel Nieuw-West, is op hun verzoek toch een korte nota door ons opgesteld getiteld: Nota aandachtspunten en knelpunten Concept Ontwikkelstrategie De Oeverlanden. De nota vindt u hier.

De Inspraakreacties en nota’s van Beantwoording zijn door het College van Burgemeester en Wethouders behandeld op 26 oktober 2021 waarna ze nu in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening worden besproken op 24 november 2021. Deze commissie stelt een advies op voor de gemeenteraadsvergadering van 1 december 2021. In een nieuwe brief aan de leden wordt u geïnformeerd over het verdere verloop.
De volgende documenten zijn toegevoegd.

Korte termijn acties

In het kader van de uit te voeren korte termijn acties, is door de gemeente gevraagd om verbeterplannen voor het recreatiedeel van de Oeverlanden in te dienen. Onze voorstellen vindt u hier.

Voorstel voor verbetering recreatiedeel oeverlanden.pdf
 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid