VDOB-logo

Plannen Gebied

Bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Onderstation Nieuwe Meer II

De vereniging "De Oeverlanden Blijven!" maakt bezwaar tegen de voorgenomen aanpassing van het bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o. uit 2013 om de realisatie van een extra Liander onderstation en uitbreiding van het TenneT transformatorstation te faciliteren (Bestemmingsplan Onderstation Nieuwe Meer II, Ontwerp 4 april 2022). Ons bezwaar betreft de voorgenomen grootte en bouwhoogte van de gebouwen van het onderstation en transformatorstation en betreft de wijze waarop wordt gemeend dat de gebouwen ruimtelijk kunnen worden ingepast zodat een acceptabele toegang tot het landschapspark de Oeverlanden wordt verkregen. Daarnaast maken we bezwaar tegen de verwachte geluidsbelasting voor natuur en recreatie in de Oeverlanden.

Het indienen van zienwijzen tegen het concept bestemmingsplan en het inspreken bij de Commissie Duurzaamheid en Circulair Econome heeft niet geholpen. De plannen zijn zonder aanpassing doorgezet en het Ruimtelijk programma van Eisen (RPvE) is niet aangescherpt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 26 januari 2023 vastgesteld. Onze volgende stap is dat we in beroep zijn gegaan bij de Raad van State. We worden hierin ondersteund door de andere leden van het Kernteam Oeverlanden-Sloten (Stichting Nieuw en Meer, Tuinpark 'Ons Buiten' en Watersportvereniging 'Onklaar Anker'.

De betreffende documenten vindt u hier:

Toegevoegde documenten 2023 Alle gemeentelijke documenten zijn te vinden op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view met plannummer NL.IMRO.0363.F2104BPSTD-VG01

Beroep tegen kapvergunning in kader Zuidasdok

De vereniging heeft samen met Tuinpark 'Ons Buiten' in 2018 bezwaar aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen bij het Jaagpad en de Oude Haagseweg voor werkterreinen voor het project Zuidasdok. Onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en ook ons beroep bij de rechtbank Amsterdam is ongegrond verklaard. De noodzaak van de werkterreinen is door de herijking van het project Zuidasdok uiterst discutabel; om die reden hebben we besloten om bij de Raad van State tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan en een Wob-verzoek ingediend voor nadere informatie. Helaas heeft ook de Raad van State ons hoger beroep op 29 december 2021 afgewezen.

Alle informatie over deze zaak vind u hier :
Beroep tegen kapvergunning in kader Zuidasdok

Hoofdgroenstructuur

De gemeente Amsterdam heeft een concept beleidskader opgesteld voor de Hoofdgroenstructuur (HGS). Dit concept beleidskader heeft afgelopen periode ter inspraak gelegen. De vereniging heeft mede namens watersportvereniging Onklaar Anker, kunstenaarscomplex Nieuw en Meer en tuinpark Ons Buitenen een reactie ingediend.

De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool. Die gebieden vervullen een onmisbare functie, niet alleen voor de verbetering van het leefklimaat, de luchtkwaliteit en de waterhuishouding, maar ook voor de bio­diversiteit, groene recreatie en de voedselproductie. Behoud van cul­tuurhistorische waarden en een gevarieerd totaal ­aanbod aan groen zijn daarnaast belangrijke aspecten. In de Hoofdgroenstructuur zijn de gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen, zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van de structuurvisie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen, worden juist gestimuleerd.

Nadere informatie over de HGS en onze reactie vind u hier:
Hoofdgroenstructuur

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid