VDOB-logo

Actueel Nieuws

17-01-2022 -De Biodiversiteitslijsten zijn nu actueel

De vereniging heeft als één van de doelstellingen om de Oeverlanden te inventariseren op dieren- en plantenleven. Onderzoek naar dit leven is in de afgelopen decennia door vele vrijwilligers uitgevoerd. Wij verzamelen graag deze kennis om te zien hoe waardevol dit gebied is en hoe het gebied zich ontwikkelt.

Hoewel de afgelopen jaren veel nieuwe soorten zijn waargenomen, waren onze lijsten op de webpagina Biodiversiteit niet bijgewerkt. De afgelopen maand is er hard gewerkt om alle lijsten te actualiseren. De lijsten geven nu de actuele stand weer.

Onze kennis is gegroeid tot ongeveer 3.400 soorten planten en dieren. Wij dagen u uit om één of meer "nieuwe soorten" voor de Oeverlanden te vinden. Deze kunt u insturen per mail naar inventarisatie@oeverlanden.nl, liefst voorzien van een foto en vermelding van de plek waar de soort is gezien. Ook kunt u soorten op www.waarneming.nl invoeren.

kevers

29-12-2021 - De Raad van State maakt brandhout van onze bezwaren tegen boskap

De gemeente Amsterdam heeft op juridisch correcte wijze zichzelf een vergunning verleend om twee bosjes te kappen, ondanks dat deze bosjes een bestemming hebben als natuur en recreatie. Dat is het oordeel van de Raad van Staten, die daarmee het laatste woord heeft in kwesties tussen de overheid en burger, in haar uitspraak over ons hoger beroep tegen het verlenen van de kapvergunnung. De vereniging heeft in haar verleden vaker de juridische weg bewandeld om milieumisstanden aan te pakken, onze actie tegen de dumping van giftige grachtenbagger en ander afval in het Nieuwe Meer in 1984 en de lozing van warmte ten behoeve van koudewinning in 2015.

Onze juridische actie is nu dan wel zonder succes gebleven, daarnaast is de maatschappelijke meningsvorming belangrijk. Informeel heeft de gemeente bij monde van haar vertegenwoordigers in de rechtbank en bij de Raad van State toegezegd dat van kaalkap slechts sprake zal zijn wanneer onomstotelijk vaststaat dat de bosjes ook echt benut gaan worden als parkeer- of opslagterrein ten behoeve van werkzaamheden voor het Zuidasdok en de bruggen over de Schinkel.

Over het project Zuidasdok als zodanig hebben we ons niet inhoudelijk uitgelaten tijdens de rechtsgang, maar op de achtergrond speelt dit natuurlijk wel. Zitten we in het huidige tijdsgewricht nu echt te wachten op dit geldverslindende megaproject met beperkt maatschappelijk nut maar met een grote CO2- en stikstofafdruk? Het enige zinvolle en toekomstbestendige onderdeel van het project is de fietsbrug aan de zuidzijde van de A10 over de Schinkel.

We zullen blijven strijden voor alternatieve werkterreinen en hiermee onze bestuurders en gemeenteraad, de huidige en de nieuwe na 16 maart, benaderen. Het lijkt niet meer acceptabel om waardevolle bosjes in een verstedelijkt gebied zomaar op te offeren voor parkeren en/of opslag. Dat daar na einde project een aantal nieuwe boompjes geplant zullen worden compenseert niet de natuurwaarden die door de voorgenomen kap verloren dreigt te gaan.

We hebben overigens nog steeds niet alle toegezegde rijksdocumenten ontvangen naar aanleiding van ons Wob-verzoek. De rijksoverheid is uiterst nalatig met betrekking tot hun toezeggingen. Als burger ben je in de praktijk machteloos.

16-09-2021 - De Toekomstbrigade

Onder de naam De Toekomstbrigade zijn gebruikers en bewoners van de Oeverlanden enkele weken terug uitgenodigd om mee te denken over knelpunten die zich kunnen voordoen bij de uitwerking van de plannen beschreven in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden. Of zoals de organisatie het schreef: 'de Toekomstbrigade is een fijne en snelle manier om met een groep betrokken partijen te komen tot een gedeelde droom, de belangrijkste obstakels en vooral veel......heel veel mooie ideeën!'

Na inventarisatie van de obstakels werd daaruit een drietal onderwerpen gekozen waarover de gebruikers verdeeld over drie groepen hun oplossingsvoorstellen naar voren konden brengen. Het drietal onderwerpen waarvoor werd gekozen waren: De stedelijke druk neem toe en staat op gespannen voet met rust en luwte van De Oeverlanden; De routes vanuit de stad werken niet uitnodigend en maken dat De Oeverlanden onvoldoende worden gevonden door bewoners en als laatste onderwerp Onverantwoordelijke (nieuwe) gebruikers van de Oeverlanden hebben een negatief effect op het gebied. Uit de uiteindelijke negen oplossingsrichtingen werden daarna de drie meest aansprekende oplossingen als winnaars gekozen. Het vraagt teveel papier om de resultaten hier te publiceren. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen.

16-09-2021 - De Bank van Bas van Wijk

Op de pier is begin augustus een bank geplaatst als eerbetoon aan de vorig jaar vermoordde Bas van Wijk. Aan het initiatief van de heer Banshi van restaurant Aquarius hebben we graag medewerking verleend om de herinnering aan deze tragedie een blijvende plek in de Oeverlanden te geven. Een plek van herinnering met een mooi uitzicht op het water.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid